Regulamin platformy

I.    Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.   Kodeks Cywilny - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
2.  Konto – oznacza indywidualny dla każdego Zarejestrowanego Użytkownika dostęp do Platformy umożliwiający korzystanie z wszystkich funkcjonalności uruchomiony na jego rzecz przez Właściciela Platformy, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
3.   Newsletter – nieodpłatna usługa polegająca na przesyłaniu przez Właściciela Platformy wiadomości o charakterze informacyjnym lub promocyjnym na wskazany adres poczty elektronicznej świadczona na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika, który wyraził zgodę na otrzymanie  takich wiadomości
4.   Platforma - serwis internetowy dostępny pod adresem wspolnyinteres.pl.
5.  Projekt – przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym, polegające na prowadzeniu przez Projektodawcę publicznej zbiórki środków pieniężnych za pośrednictwem Serwisu Projektodawcy. Szczegółowe warunki i zasady realizacji Projektu zawarte są na stronach Serwisu Projektodawcy.
6.   Projektodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zamierza pozyskać środki pieniężne w ramach realizacji Projektu.
7.    Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Platformy, 
8.   Rejestracja - oznacza faktyczną czynność dokonaną przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie, która jest niezbędna do korzystania przez Zarejestrowanego Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Platformy. Potwierdzenie Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług elektronicznych, w ramach których Właściciel Platformy uruchomi Zarejestrowanemu Użytkownikowi  co najmniej Konto.
9.    Ustawa o obrocie – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
10.  Ustawa o usługach płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
11.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
12.  Serwis Projektodawcy – serwis internetowy Projektodawcy, na którym zamieszcza on szczegółowe informacje dotyczące Projektu, celach inwestycyjnych związanych z pozyskaniem środków pieniężnych w ramach Projektu, a także informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Serwis Projektodawcy nie jest częścią Platformy. 
13.  Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z Platformy. Użytkownik, który zakłada Konto uzyskuje status Zarejestrowanego Użytkownika.
14.  Właściciel Platformy  – spółka Wspólny Interes Sp. z o.o.
15.  Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który założył Konto i ma możliwość korzystania z  jego funkcjonalności.

II.    Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy.
2.    Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.    Platforma prowadzona jest przez Właściciela Platformy.
4.    Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
1)    zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Platformy,
2)    zasady przedstawiania przez Projektodawcę informacji o Projekcie,
3)    warunki korzystania z Newslettera,
4)    tryb postępowania reklamacyjnego,
5)    zasady polityki ochrony danych osobowych.
5.    Właściciel Platformy dołoży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Platformą:
1)    komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
2)    dostęp do poczty elektronicznej;
3)    przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w najnowszej wersji, Opera w wersji najnowszej, Google Chrome w wersji najnowszej, Safari w najnowszej wersji; System Informatyczny nie wspiera przeglądarki Microsoft EDGE, oraz nie jest dostępny w przeglądarce Internet Explorer,
4)    zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
5)    włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
6.    Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Platformy oraz pobrać go i sporządzić wydruk, lub utrwalić na dowolnym nośniku.
7.    Właściciel Platformy dokłada najwyższych starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy przez 24 godziny na dobę, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich jego funkcjonalności w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.
8.    Użytkownicy są informowani o przerwach technicznych związanych w szczególności z konserwacją lub aktualizacją oprogramowania poprzez komunikaty zamieszczone na stronie internetowej Platformy. Właściciel Platformy dołoży starań, aby prace te były wykonywane w godzinach minimalnego obłożenia Platformy.

III.    Korzystanie z Platformy
1.    Platforma jest serwisem internetowym dostępnym dla każdego Użytkownika mającego dostęp do Internetu z wykorzystaniem urządzeń i przeglądarek internetowych spełniających minimalne wymagania wskazane w Regulaminie.
2.    Użytkownicy mają możliwość założenia na Platformie indywidualnego Konta poprzez dokonanie Rejestracji. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji uzyskuje dostęp do dodatkowych funkcjonalności dostępnych wyłącznie dla Zarejestrowanych Użytkowników.
3.    Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronach Platformy, w którym Użytkownik musi podać następujące dane:
1)    imię i nazwisko,
2)    nazwę firmy,
3)    numer PESEL lub NIP
4)    numer telefonu,
5)    adres email,
6)    adres zamieszakania lub siedziby.
4.    Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
5.    Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego i akceptacji Regulaminu Użytkownik niezwłocznie otrzyma, na podany w trakcie Rejestracji adres poczty elektronicznej, wiadomość email potwierdzającą Rejestrację. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o korzystanie z Platformy, zaś Zarejestrowany Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta oraz  uzupełnienia i zmiany danych podanych podczas Rejestracji. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, nie dłużej jednak niż do dnia wyrejestrowania Konta.
6.    Dane podane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji muszą być poprawne pod względem treści. Zabronione jest używanie do Rejestracji danych nienależących do Zarejestrowanego Użytkownika bądź też danych fałszywych. Jeśli dane ulegną zmianie Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest do ich natychmiastowego dostosowania w ramach Konta.
7.     Dane służące do dostępu (logowania) do Konta są przeznaczone wyłącznie do korzystania przez Zarejestrowanego Użytkownika i muszą być przez niego chronione przed dostępem osób trzecich. W przypadku podejrzenia korzystania przez osoby trzecie, Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Właściciela Platformy.
8.     Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać Umowę o korzystanie z Platformy dokonując wyrejestrowania Konta. W przypadku usunięcia Konta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
9.      Korzystanie z Konta jest dla Zarejestrowanych Użytkowników nieodpłatne.
10.    Każdy Zarejestrowany Użytkownik może mieć wyłącznie jedno Konto.
11.    W ramach Konta Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje następujące funkcjonalności:
1)    otrzymywanie newslettera,
2)    możliwość składania zapisu na akcje lub udziały,
3)    możliwość zaznaczania ulubionych projektów,
4)    możliwość przeglądania dokonanych inwestycji,
5)    możliwość modyfikowania danych i udzielonych zgód.
12.    Użytkownik może zawrzeć z Właścicielem Platformy umowę na nieodpłatne dostarczanie Użytkownikowi usługi Newsletter. Newsletter dostarczany jest na podany przez Użytkownika adres e-mail w czasie wybranym przez Właściciela Platformy.
13.     Usługa Newsletter jest uruchamiana po jej aktywacji przez Użytkownika. Aktywacji można dokonać korzystając z funkcjonalności Konta lub korzystając z formularza dostępnego na stronie Platformy. 
14.    Umowa o świadczenie usługi Newsletter jest świadczona od momentu jej aktywacji na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze świadczenia tej usługi dezaktywując ją na Koncie (Zarejestrowany Użytkownik) lub poprzez kliknięcie na odnośnik zamieszczony w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi newsletter.
15.    Właściciel Platformy może pozbawić Zarejestrowanego Użytkownika prawa do korzystania z Platformy za pośrednictwem jego indywidualnego Konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Platformy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności, gdy:
1)    podał w trakcie Rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
2)    dopuścił się za pośrednictwem Platformy naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
3)    dopuścił się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzących w dobre imię Właściciela Platformy, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.
16.    Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Konta nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela Platformy.
17.    Użytkownik korzystając z Platformy zobowiązany jest w szczególności do:
1)    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
2)    niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Platformy niezamówionej informacji handlowej,
3)    korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
4)    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Platformy zgodnie z celem ich zamieszczenia,
5)    korzystania z Platformy i treści w niej zamieszczonych w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.

IV.    Przedstawianie informacji o Projekcie
1.    Na stronach Platformy Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z informacjami Projektodawcy dotyczącymi Projektu.
2.    Projektodawca na Stronach Platformy ma możliwość umieszczenia informacji o Projekcie w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa.
3.    Wszelkie dane, informacje, grafiki oraz inne materiały odnośnie Projektu na stronach Platformy zamieszczane są przez Projektodawcę, który jednocześnie ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie treści dotyczące Projektu, w tym jest odpowiedzialny za działanie zgodne z przepisami prawa, wszelkie błędy lub nieścisłości. Zamieszczenie tych treści ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy i w żadnym wypadku nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani analiz inwestycyjnych, analiz finansowych, analiz podatkowych czy też jakichkolwiek innych rekomendacji.
4.    Projektodawca nie jest upoważniony do wykorzystywania stron Platformy do przedstawienia Użytkownikom szczegółowych warunków i zasad pozyskiwania środków pieniężnych w ramach Projektu. W szczególności dane oraz informacje zamieszczone na stronach Platformy nie mogą być wystarczającą podstawę do podjęcia jakichkolwiek decyzji o nabyciu instrumentów finansowych.
5.    Projektodawca szczegółowe warunki i zasady pozyskiwania środków pieniężnych w ramach Projektu, w tym dane oraz informacje umożliwiające podjęcie decyzji co do nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych udostępnia we własnym zakresie na stronach własnego Serwisu Projektodawcy, do którego aktywny link może znajdować się także na stronach Platformy. Regulamin świadczenia usług w ramach Serwisu Projektodawcy określa Projektodawca.
6.    Właściciel Platformy zastrzega, że niektóre informacje, dane lub treści zamieszczone na stronach Platformy mogą mieć charakter historyczny i jako takie mogą być nieaktualne.
7.    Właściciel Platformy co do zasady nie ingeruje w treści przekazywane przez Projektodawcę, o ile nie poweźmie informacji że naruszają one przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lub prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej.
8.    Niniejszy Regulamin nie określa warunków współpracy pomiędzy Właścicielem Platformy a Projektodawcą. Relacje te regulowane są odrębna umową ustalającą prawa i obowiązki tych stron.
9.    Niniejszy Regulamin nie określa także jakichkolwiek praw lub obowiązków pomiędzy Zarejestrowanym Użytkownikiem oraz Projektodawcą. Relacje te mogą zostać uregulowane odrębna umową ustalającą prawa i obowiązki tych stron.
10.    Właściciel Platformy w żaden sposób nie pośredniczy w Projekcie realizowanym przez Projektodawcę, pozyskiwaniu przez niego środków pieniężnych, jak i w zawieraniu przez niego jakichkolwiek umów, lub dokonywaniu innych czynności prawnych. Jakiekolwiek dane zamieszczone na Platformie przez Projektodawcę nie stanowią oferty Właściciela Platformy, ani nie są podstawą do uznania aby Właściciel Platformy składał jakąkolwiek ofertę w zakresie Projektu, albo przyjmował lub był uprawniony do przyjmowania w imieniu własnym lub Projektodawcy jakichkolwiek ofert lub oświadczeń. Wszelkie rozliczenia środków pieniężnych związane z Projektem prowadzi Projektodawca, bez udziału Właściciela Platformy.
11.    Właściciel Platformy oświadcza, że
1)    nie prowadzi działalności gospodarczej jako firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o obrocie, w szczególności jako dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską;
2)    nie wykonuje czynności związanych z prowadzeniem działalności maklerskiej wymienionych w art. 69 ust 2 oraz ust. 4 Ustawy o obrocie;
3)    nie organizuje ani nie prowadzi systemu obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 3 pkt 9a Ustawy o Obrocie;
4)    nie prowadzi działalności gospodarczej jako biuro usług płatniczych ani jako instytucja płatnicza w rozumieniu art. 2 pkt 2a  oraz pkt 11 Ustawy o usługach płatniczych.

V.    Prawa własności intelektualnej
1.    Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Platformy, nie związane bezpośrednio z Projektem, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne podlegają ochronie prawnej pod kątem praw własności intelektualnej  przysługujących Właścicielowi Platformy.
2.    Wszelkie elementy graficzne, treść jak i inne materiały zamieszczone na Platformie a związane z Projektem podlegają ochronie prawnej pod kątem praw własności intelektualnej przysługujących Projektodawcy.
3.    Użytkownik nie ma prawa kopiować, utrwalać ani wykorzystywać dla celów komercyjnych jakichkolwiek elementów graficznych, treści lub innych materiałów zamieszczonych na stronach Platformy bez zgody odpowiednio Właściciela Platformy lub Projektodawcy, w zależności od tego komu dane prawo przysługuje. 

VI.    Odpowiedzialność Właściciela Platformy
1.    Właściciel Platformy oświadcza, że Platforma jest tworzona i modernizowana wedle najlepszej wiedzy Właściciela Platformy, z należytą starannością, tym niemniej Właściciel Platformy, w granicach określonych przepisami prawa, nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników, Zarejestrowanych Użytkowników lub osób trzecich, za jakiekolwiek szkody, które mogłyby wystąpić na skutek korzystania z Platformy, lub wykorzystania danych zawartych na jej stronach, lub braku możliwości korzystania z Platformy, a także z ewentualną utratą informacji lub danych zgromadzonych lub przetwarzanych w ramach Platformy.
2.    Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzeń Użytkowników skutkujące brakiem możliwości korzystania z Platformy, jak również za skutki nieprzestrzegania przez Użytkowników wymogów technicznych podanych w Regulaminie.
3.    Właściciel Platformy dokłada najwyższej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości danych prezentowanych na Platformie, tym niemniej Właściciel Platformy nie gwarantuje aktualności ani poprawności takich danych, w szczególności danych o charakterze historycznym. Właściciel Platformy, w granicach określonych przepisami prawa, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualną nieaktualność lub niepoprawność danych zawartych na Platformie.
4.    Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za treści, dane lub informacje dotyczące Projektu prezentowane na Platformie przez Projektodawcę, w szczególności za kompletność, prawdziwość i rzetelność tych treści, danych i informacji.
5.    Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników z Platformy w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6.    W przypadku wzięcia przez Użytkownika udziału w Projekcie, Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w majątku Użytkownika w związku z udziałem w tym Projekcie, w szczególności Właściciel Platformy nie odpowiada za utracone korzyści, jak i nieosiągniętych a planowanych korzyści, jak i niewywiązanie się lub nienależyte wywiązanie się przez Projektodawcę ze zobowiązań związanych z realizacją Projektu.

VII.    Reklamacje
1.    Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Platformy, jej działaniem, nieprawidłowym działaniem, lub niedziałaniem należy kierować w formie pisemnej na adres siedziby Właściciela Platformy lub w drodze korespondencji email na adres: biuro@wspolnyinteres.pl.
2.    W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać dokładną przyczynę reklamacji, oraz ewentualne żądania Użytkownika związane z reklamacją, a także dane kontaktowe Użytkownika umożliwiające udzielenie odpowiedzi.
3.     Rozpatrzenie każdej reklamacji nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych.

VIII.    Dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Platformy  zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: wspolnyinteres.pl. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
IX.    Postanowienia końcowe
1.    W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z korzystania ze Platformy jest sąd właściwy dla siedziby Właściciela Platformy.
2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
3.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2020
4.    Właściciel Platformy może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Właściciela Platformy, a także zmianami w strukturze lub w treści Platformy lub oferty Właściciela Platformy.
5.    Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronach Platformy i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia opublikowania tych zmian na stronach Platformy, co jest jednoznaczne z ich zakomunikowaniem Użytkownikom.

Partnerzy
serwisu

Zapisz się, żeby dowiedzieć się o nowych projektach
Zamknij